Doktorandské štúdium

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vyhlasuje prijímacie konanie pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2024/2025

Študijný odbor:     Umenie
Študijný program: Hudobné umenie
Termín podania elektronických prihlášok: do 31. mája 2024
Termín prijímacích skúšok: 24. – 28.  jún 2024 (zmena termínu vyhradená) 

na stiahnutieTU


TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 

DENNÁ forma štúdia – študijný program Hudobné umenie

→ KATEDRA STRUNOVÝCH NÁSTROJOV
    Školiteľ:     doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. – gitara
    Téma:        Gitarové skladby Sylvie Bodorovej z pohľadu interpreta

 

EXTERNÁ forma štúdia – študijný program Hudobné umenie

→ KATEDRA STRUNOVÝCH NÁSTROJOV
    Školiteľka:  prof. Viktória Herencsár, ArtD. – cimbal
    Témy:         1. Využitie cimbalu v hudbe scénických diel od renesancie po súčasnosť.
                       2. Cimbal v cirkevnej hudbe od renesancie po súčasnosť.

    Školiteľka:  prof. Jela Špitková – husle
    Téma:        1. Vývoj českej husľovej školy, jej hlavní predstavitelia a ich prínos pre Európu.
                       2. Ruská husľová škola od Pyotra Solomonovicha Stoljarskeho v Odesse, Leopolda Auera v Petrohrade a Davida Fjodorovicha Oistracha v Moskve.


→ KATEDRA DYCHOVÝCH NÁSTROJOV

    Školiteľ:     prof. Alexander Stepanov, CSc. – saxofón
    Téma:        1. Marcel Mule, zakladateľ modernej francúzskej saxofónovej školy z interpretačného pohľadu.
                      2. Konvergencia západnej a východnej tradície v japonských skladbách pre saxofón.

    Školiteľ:     Mgr. art. Igor Fábera, ArtD. (f. m. doc.) – hoboj
    Téma:        Francúzska hobojová škola – jej najvýznamnejší predstavitelia.


→ KATEDRA VOKÁLNEJ INTERPRETÁCIE
    Školiteľka:  prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. – vokálna interpretácia
    Témy:         1. Interpretácia vybraných barytónových veristických postáv.
                       2. Interpretácia vybraných tenorových postáv v českej tvorbe skladateľov obdobia romantizmu.

    Školiteľka:  doc. Mgr. Klauda Račić Derner, ArtD. – vokálna interpretácia
    Témy:         1. Vokálno technické možnosti interpretácie sopránových hrdiniek Leoša Janáčka a Giacoma Pucciniho vo vybraných operách.
                       2. Vývoj vokálnej techniky v interpretácii opier 19. a začiatku 20. storočia so zameraním na dramatický soprán.

→ KATEDRA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV
    Školiteľ:     doc. MgA. Matej Arendárik, ArtD.  – klavír
    Téma:        1. Alberto Ginastera a jeho klavírna tvorba.
                      2. Klavírne sonáty Sergeja Prokofieva. 

 


→ Smernica

Smernica o doktorandskom štúdiu na FMU AU


 

→ Podanie elektronickej prihlášky

Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu.
Elektronická prihláška bude sprístupnená nasledovne: doktorandi od 1. 4. 2024 do 31. 5. 2024.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) alebo https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní, potvrdí, vytlačí elektronickú prihlášku a odošle podpísanú s potrebnými prílohami (profesijný životopis, overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, návrh projektu dizertačnej práce na vypísanú tému, umelecký projekt v podobe naštudovaného umeleckého repertoáru/kompozície, súpis svojich umeleckých výstupov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, ďalšie doklady požadované fakultou – doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a uvedie cudzí jazyk, z ktorého bude robiť skúšku na prijímacom konaní a iné) poštou na adresu fakulty.

 

Log in