Horizonty umenia

Horizonty umenia 6


Horizonty umenia 6
Medzinárodná webová konferencie


20.10.2019 - 01.11.2019


 


Horizons of Arts 6
International Web Conference


20.10.2019 - 01.11.2019

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky.   The conference provides space for authors, interpreters, artists, theorists and scientists, pedagogues, and organizers who want to share their articles with other professionals.
Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia.   The aim of the conference is to present the opinions and results of artistic, scientific and pedagogical work in the field of mainly musical, but also visual art, dramatic, film, and dance art.
     
Pozvánka na konferenciu   Invitation for the conference
Informácie pre autorov príspevkov   Guidelines for the authors
Prihláška   Registration form

Log in