Archív - orgány fakulty

Akademický senát FMU AU

Akademický senát Fakulty múzických umení sa v zmysle čl. 38 ods. (10) Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici zrušuje odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici 18. júla 2022.

  • Akademický senát Fakulty múzických umení je samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 13 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti.
  • Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana alebo predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana. Ďalej schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti fakulty.

Akademický senát Fakulty múzických umení sa v zmysle čl. 38 ods. (10) Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici zrušuje odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici 18. júla 2022.

  • Akademický senát Fakulty múzických umení je samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 13 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti.
  • Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana alebo predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana. Ďalej schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti fakulty.

→ PERSONÁLNE ZLOŽENIE

 Funkčné obdobie Akademického senátu FMU AU 28.5.2021 - 27.5.2025

Predsedníčka AS FMU:  doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
Podpredsedníčka zamestnaneckej časti AS FMU:  Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD.             
Podpredsedníčka študentskej časti AS FMU:  Martina Mojžišová
Tajomník AS FMU:

 Mgr. art. Tomáš Valiček

Členovia zamestnaneckej časti AS FMU:        Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD.
 prof. Marian Lapšanský
 prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
 doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.
 Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD.
 Mgr. art. Martin Budinský, ArtD.
 Alena Strmeňová

Členovia študentskej časti AS FMU AU:      Martina Mojžišová
 Mária Boháčová
 Barbora Košianová
 Mgr. art. Tomáš Valiček
 Bc. Dominik Haliarský


→ Vnútorné predpisy

Rokovací poriadok Akademického senátu FMU AU
Zásady volieb do Akademického senátu FMU AU

 

→ ZÁPISNICE

Rok 2022

Zápisnica z hlasovania AS FMU z 25.5.2022
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FMU z 22.3.2022

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FMU z 14.2.2022

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FMU z 25.1.2022

Rok 2021

Zápisnica zo zasadnutia AS FMU z 1.12.2021
Zápisnica zo zasadnutia AS FMU z 20.10.2021
Zápisnica zo zasadnutia AS FMU zo 6.10.2021
Zápisnica zo zasadnutia AS FMU z 30.8.2021
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FMU z 2.8.2021
Zápisnica zo zasadnutia AS FMU z 30.6.2021
Zápisnica zo zasadnutia AS FMU z 31.5.2021
Zápisnica volebnej komisie o výsledku volieb do AS FMU z 26.5.2021
Zápisnica zo zasadnutia AS FMU zo 17.5.2021
Zápisnica zo zasadnutia AS FMU z 28.4.2021
Zápisnica zo zasadnutia AS FMU z 26.4.2021

→ VÝROČNÉ SPRÁVY

Výročná správa o činnosti AS FMU AU za rok 2021
Výročná správa o činnosti AS FMU AU za rok 2020
 

 

 

 

Log in