Archív - orgány fakulty

Fakulta

Akademický senát

Akademický senát Fakulty múzických umení sa v zmysle čl. 38 ods. (10) Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici zrušuje odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici 18. júla 2022.

O fakulte

     Fakulta múzických umení poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. Katedry ponúkajú štúdium v hre na hudobných nástrojoch, vokálnej interpretácie, kompozície a dirigovania zboru, ale aj základy v hudobno-teoretickej a filozoficko-estetickej oblasti. Umelecké aj vedecké osobnosti, ktoré garantujú výchovno-vzdelávací proces, pripravujú študentov na umeleckú aj pedagogickú dráhu. Súčasťou študijného procesu je aj aktívne pôsobenie v rôznych komorných zoskupeniach, v komornom orchestri, opernom štúdiu a miešanom speváckom zbore. Individuálne aj kolektívne formy umeleckej prezentácie študentov sa aktívne podieľajú nielen na formovaní kultúrneho profilu mesta, ale poskytujú vystúpenia na mnohých vernisážach, literárnych večeroch či iných netradičných umeleckých formách a podujatiach. Hudba bola a aj v súčasnom meniacom sa svete ostáva neopakovateľnou a výnimočnou oázou poznania a kultúrnosti.

     Fakulta múzických umení vznikla v regióne stredného Slovenska ako súčasť Akadémie umení v meste Banská Bystrica. Po dvadsiatich rokoch svojej existencie reprezentuje umeleckú vysokoškolskú inštitúciu, ktorej podoba a zameranie sa stali neodmysliteľnou súčasťou slovenskej kultúry. Na fakulte v uplynulom období pôsobilo a aj v súčasnosti pôsobí a vyučuje niekoľko popredných slovenských i zahraničných umelcov a pedagógov s bohatými skúsenosťami. Ich mená sú trvalo zapísané aj v aktuálne sa meniacich personálnych zoznamoch jednotlivých katedier.

     Fakulta múzických umení sa rozvíja aj na základe spolupráce s renomovanými vzdelávacími pracoviskami, uskutočňuje dlhodobé programy spolupráce na báze viacerých domácich i zahraničných projektov – s partnerskými inštitúciami v Poľsku, Českej republike, v Taliansku, vo Francúzsku, v Maďarsku, Rusku i Rakúsku.

     Fakulta múzických umení poskytuje nadaným mladým ľuďom širokú škálu študijných možností i stimulov pri hľadaní aj nachádzaní budúceho uplatnenia v súčasnom náročne štruktúrovanom, hodnotovo diferencovanom, ale otvorenom a slobodnom svete.

     Slová Victora Huga sú najlepším sloganom hudobnej stratégie, ktorými nás nabáda, aby sme naplno s hudbou žili a nezomreli s hudbou v sebe. Pretože k hudbe nepotrebujeme ani tak sluch ako srdce.

Odborová komisia

 • Doktorandské štúdium v danom študijnom programe sleduje a hodnotí odborová komisia, zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty, ktorá uskutočňuje štúdium v príslušnom študijnom programe (§ 54 ods. 17 zákona o vysokých školách).
 • Odborovú komisiu vymenúva dekan fakulty na základe návrhu garanta študijného programu a schválením Umeleckej a vedeckej rady FMU AU.
 • Odborová komisia pozostáva z predsedu a najmenej štyroch ďalších členov. Členovia odborovej komisie volia zo svojich členov predsedu. Členmi odborovej komisie môžu byť vysokoškolskí učitelia, ktorí dosiahli vedecko-pedagogický titul minimálne docent a významní odborníci z praxe a iných vysokých škôl s akademickým titulom tretieho stupňa a viac.

 

Predseda:

prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.

Členovia: prof. Marián Lapšanský
  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof.
  doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD, univ. prof.
  prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
  doc. Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D, ArtD.
  doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD.

 


 1. schvaľuje témy dizertačných prác, ktoré navrhuje školiteľ,
 2. podáva návrh dekanovi fakulty na vymenovanie predsedu a členov komisie pre prijímacie skúšky,
 3. prerokúva návrhy na školiteľov pre prijatých študentov na študijný program s ohľadom na tému dizertačnej práce,
 4. schvaľuje individuálny študijný program doktoranda,
 5. raz ročne sa vyjadruje k výročnému hodnoteniu doktoranda,
 6. rieši problémy spojené s doktorandským štúdiom (zmena školiteľa, zmena témy, zmena študijného plánu, atď.),
 7. schvaľuje zmeny v individuálnom študijnom programe doktoranda,
 8. navrhuje predsedu a členov komisie pre dizertačnú skúšku.

 1. schvaľuje návrh školiteľa na oponenta pre písomnú prácu a umelecký výkon k dizertačnej skúške; oponenta vymenuje dekan fakulty,
 2. schvaľuje návrh školiteľa na troch oponentov pre dizertačnú prácu a umelecký výkon k dizertačnej práci; oponentov vymenuje dekan fakulty,
 3. navrhuje dekanovi fakulty predsedu a členov komisie pre dizertačnej skúšku,
 4. navrhuje dekanovi fakulty predsedu a členov komisie pre obhajobu dizertačnej práce a dizertačného umeleckého výkonu.

Programové (spoločné) rady FMU AU

 V rámci procesov zabezpečovania kvality programová rada plní najmä tieto úlohy:

 • pripravuje návrh nového študijného programu
 • pripravuje návrh na úpravu študijného programu
 • pripravuje návrh na zrušenie študijného programu
 • pripravuje návrh na posúdenie súladu študijného programu so štandardmi pre VSK AU BB
 • participuje na príprave dokumentov a žiadostí predkladaných AR AU
 • priebežne monitoruje a hodnotí výučbu a dosahované výsledky v príslušnom študijnom programe
 • participuje na príprave správy o plnení štandardov kvality študijného programu
 • posudzuje obsahovú úroveň a kvalitu študijného programu s ohľadom na aktuálny stav poznania, umeleckú a pedagogickú prax v dotknutej oblasti umenia a vzdelávania
 • prerokováva plán rozvoja študijného programu,j) prijíma podnety a sťažnosti vzťahujúce sa k študijnému programu z interného a externého prostredia
 • participuje na príprave plánu nápravných opatrení pri opatreniach na odstránenie nedostatkov, ktoré uložila AR AU
 • sleduje a vyhodnocuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
 • vyjadruje sa ku komplexným problémom, ktoré pri životnom cykle študijných programov vznikajú
 • prijíma návrhy na témy záverečných prác (školiteľov) a schvaľuje ich
 • je diskusnou platformou na riešenie otvorených otázok súvisiacich s kvalitou a rozvojom študijného programu
 • plní ďalšie úlohy spojené so zabezpečením kvality študijného programu v zmysle vnútorných predpisov AU

V prípade, že je to optimálne a efektívne, je možné zastrešiť viaceré študijné programy jednou spoločnou programovou radou (SPR).


 
→ SPOLOČNÁ PROGRAMOVÁ RADA
     PRE BAKALÁRSKY A MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM INTERPRETAČNÉ UMENIE

     predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

     členovia:  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof.
                     prof. Marián Lapšanský 
                     Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                     doc. Klaudia Račić Derner, ArtD.
                     prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     MgA. Zuzana Kadlčíková (externé strany - SND)
                     Mgr. art. Lucia Potokárová (externé strany – Štátna filharmónia Košice)
                     Mária Bohačová (študentka)
                     Marek Šrom (študent)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)


 
→ SPOLOČNÁ PROGRAMOVÁ RADA
     PRE BAKALÁRSKY A MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM KOMPOZÍCIA

     predseda: doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.

     členovia:  prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D
                     Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
                     doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
                     doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.
                     doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. (VŠMU)
                     Mgr. art Lucia Potokárová, (riaditeľka Štátna filharmónia Košice)
                     prof. Mgr. art.  Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     Mgr. art. Katarína Koreňová, ArtD. (študentka)
                     Adam Holaš (študent)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)


 
→ SPOLOČNÁ PROGRAMOVÁ RADA
     PRE DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM HUDOBNÉ UMENIE V DENNEJ AJ EXTERNEJ FORME

     predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

     členovia:  doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.
                     prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. 
                     prof. Mgr. art. Marián Lapšanský 
                     Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
                     doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD. 
                     doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. 
                     doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof.
                     doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                     doc. Mgr. art. Klaudia Račić Derner, ArtD. 
                     Mgr. Lucia Potokárová (Štátna filharmónia Košice)
                     Mgr. art. Zuzana Kadlčíková (SND)
                     prof. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     Mgr. art. Peter Pláňavský (študent - denné štúdium ArtD.)
                     Mgr. art. Andrea Nemcová (študentka - externé štúdium ArtD.)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)

 

 

 

Umelecko-pedagogická rada FMU AU

Umelecko-pedagogická rada Fakulty múzických umení AU

 • Umelecko-pedagogická rada fakulty je poradný orgán dekana v otázkach strategického smerovania fakulty a v ďalších dôležitých otázkach
 • Členmi umelecko-pedagogickej rady sú dekan, prodekani, osoby zodpovedné za študijný program, interní členovia na funkčných miestach profesor a docent a externí členovia, ako významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť
 • Predsedom umelecko-pedagogickej rady fakulty je dekan
 • Členov umelecko-pedagogickej rady fakulty vymenúva a odvoláva dekan

 

Predseda: 

 doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.

Členovia:    doc. PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.
 Mgr. art. Peter Pažický, ArtD., univ. doc.
 Mgr. art. Mgr. Anna Arendáriková, PhD.
 prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
 prof. Marián Lapšanský
 doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.
 prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.
 doc. Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD.
 doc. Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD.
 doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof.
 doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
 prof. Mgr. art. Dagmar Zsapková, ArtD.
 doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD.
 doc. PaedDr. Jana Bednáriková, PhD.
 Mgr. art. Igor Bulla 
 Mgr. Lýdia Dohnalová

→  Vnútorné predpisy

Štatút a rokovací poriadok Umelecko-pedagogickej rady FMU AU


 → Zápisnice

 
Rok 2024

▪ Výpis uznesení zo zasadnutia Umelecko-pedagogickej rady FMU AU zo dňa 28.2.2024

Rok 2023

Zápisnica zo zasadnutia Umelecko-pedagogickej rady FMU AU zo dňa 11.10.2023
 Zápisnica z hlasovania Umelecko-pedagogickej rady FMU AU z 10.5.-12.5.2023
 Zápisnica zo zasadnutia Umelecko-pedagogickej rady FMU AU zo dňa 8.3.2023
   → Kritériá HTF VŠMU na získanie titulu docent a profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania hudobné umenie  
       /platnosť a účinnosť nadobudli po schválení v Umeleckej a vedeckej rade Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 2. 5. 2023/
   → Kritériá HTF VŠMU na získanie titulu docent a profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania muzikológia 
       /platnosť a účinnosť nadobudli po schválení v Umeleckej a vedeckej rade Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 2. 5. 2023/

 
Rok 2022

 Zápisnica zo zasadnutia Umelecko-pedagogickej rady FMU AU zo dňa 24.11.2022
▪ Zápisnica zo zasadnutia Umelecko-pedagogickej rady FMU AU zo dňa 31.10.2022

 

Log in