Archív - orgány fakulty

Disciplinárna komisia FMU AU pre študentov

Disciplinárna komisia Fakulty múzických umení pre študentov sa v zmysle čl. 38 ods. (10) Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici zrušuje odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici 18. júla 2022.

  • Disciplinárna komisia Fakulty múzických umení AU BB pre študentov je v zmysle Štatútu FMU AU BB jedným z orgánov akademickej samosprávy fakulty.
  • Disciplinárna komisia fakulty pre študentov prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijných programoch uskutočňovaných na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi. 

Disciplinárna komisia Fakulty múzických umení pre študentov sa v zmysle čl. 38 ods. (10) Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici zrušuje odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici 18. júla 2022.

  • Disciplinárna komisia Fakulty múzických umení AU BB pre študentov je v zmysle Štatútu FMU AU BB jedným z orgánov akademickej samosprávy fakulty.
  • Disciplinárna komisia fakulty pre študentov prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijných programoch uskutočňovaných na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi. 

→ PERSONÁLNE ZLOŽENIE

Funkčné obdobie Disciplinárnej komisie FMU AU 25.1.2022 - 24.1.2025

Predsedníčka:  doc. PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.
Členovia:               Alena Strmeňová
Bc. Erik Snopko
Marta Ďumbalová

→  Vnútorné predpisy

Disciplinárny poriadok pre študentov 
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FMU AU

Log in