Štúdium

Štúdium

Štúdium

Akreditované študijné programy - prehľad

Študijný odbor: Umenie
  Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program 1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeón
Modul: strunové nástroje
- husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,
pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia,muzikálový spev
Modul: dirigovanie zboru
1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeónModul: strunové nástroje- husle, viola, violončelo, kontrabas,
gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia
Modul: dirigovanie zboru

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021 (všetky
vysokoškolské stupne štúdia)
Študijný odbor: Umenie
  Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program 1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeón
Modul: strunové nástroje
- husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,
pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia,muzikálový spev
Modul: dirigovanie zboru
1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeónModul: strunové nástroje- husle, viola, violončelo, kontrabas,
gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia, muzikálový spev
Modul: dirigovanie zboru
Termín podania
elektronickej prihlášky:
do 30. novembra 2019 do 31. marca 2020 do 31. mája 2020
Termín konania
prijímacej skúšky:
3.- 7. februára 2020 
(vyhradzujeme si právo zmeny)
oznámime uchádzačom
(vyhradzujeme si právo zmeny)
24. júna 2020
(vyhradzujeme si právo zmeny)

1. apríla 2020 - zverejnenie tém dizertačných prác

Podmienky prijatia

Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 47 €  (Bc., Mgr., ArtD.)

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Príkaz na úhradu si vygeneruje priamo v elektronickej prihláške.

Pre vašu informovanosť uvádzame aj účet prijímateľa úhrady.

názov banky : Štátna pokladnica
adresa: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
BIC kod: SPSRSKBAXXX
názov účtu : Príjmy AU v BB
adresa: Jána Kollára 22, 97401 Banská Bystrica
Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača


na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk

Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu.
Elektronická prihláška bude sprístupnená nasledovne: bakalári od 1. 10. 2019, magistri od   1. 2. 2020 a doktorandi od 1. 4. 2020 .
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) alebo
https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní, potvrdí, vytlačí elektronickú prihlášku a odošle podpísanú s potrebnými prílohami poštou na fakultu

Prijímacie konanie na akademický rok 2020/ 2021 (všetky vysokoškolské stupne štúdia)


Požiadavky pre prijímacie skúšky - bakalárske štúdium
Požiadavky pre prijímacie skúšky - magisterské štúdium
Požiadavky pre prijímacie skúšky - doktorandské štúdium


Témy v pdf

Harmonogram 2020/2021


  • Dátum a čas slávnostnej promócie absolventov FMU AU oznámime v mesiaci máj 2021
  • Vyhradzujeme si právo zmeny termínov

 Bakalárske a magisterské štúdium

ZIMNÝ SEMESTER  
od 1. júla do 26. júla 2020 Elektronický predzápis študentov v AiS2 - I. a II. stupeň štúdia
od 2. do 7. septembra 2020 Elektronický zápis študentov v AiS2 - I. a II. stupeň štúdia (info zašleme e-mailom a bude zverejnené v AiS2 Správy)
   
30. septembra 2020 Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021
Od  1. októbra – do 31. decembra 2020 Prednáškové obdobie zimného semestra
Do 9. októbra 2020 Zadanie záverečnej práce - vloženie náležitostí do Ais2 – zodpovední vedúci ZP a študenti (3. ročník bc. a 2. ročník mgr.)
november 2020 Spoločná Imatrikulácia študentov 1. ročníkov Akadémie umení v Banskej Bystrici (termín upresní rektorát)
Do 30. novembra 2020 Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium  na akad. rok 2021/2022
Od 4. januára do 30. januára 2021 Skúškové obdobie zimného semestra (pedagógovia hodnotenie v Ais2)
Od 25. do 29. januára 2021 Opravné termíny skúšok zimného semestra (alebo podľa pokynov vyučujúcich)
Od 1. februára do 7. februára 2021 Semestrálne prázdniny
   
LETNÝ SEMESTER  
Od 1. februára do 5. februára 2021 Prijímacie skúšky - bakalárske štúdiu na akademický rok 2021/2022 (Zmena termínu vyhradená)
Od 8. februára – do 7. mája 2021 Prednáškové obdobie letný semester
Do 12. apríla 2021 Zverejnenie tém bakalárskych a magisterských prác pre 2. roč. bc. a 1. roč. mgr. na akademický rok 2021/2022
Do 31. marca 2021 Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na akad. rok 2021/2022
1. apríla 2021 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov 3. roč. bc. štúdia a  2. roč. mgr. štúdia
Do 19. apríla 2021 Odovzdanie bakalárskych prác –  3. roč. Do CRZP vkladá ŠO, odovzdať 2 ks vypísanej licenčnej zmluvy pre Akademickú  knižnicu
Do 20. apríla 2021 Odovzdanie diplomových prác –  2. roč. Do CRZP vkladá ŠO, odovzdať 2 ks vypísanej licenčnej zmluvy pre Akademickú  knižnicu
Do 30. apríla 2021 Umelecké výkony Bc. a Mgr. (budúci absolventi 2021)
3. a 4. mája 2021 Uzatvorenie študijnej časti pre 3. ročník bc. a 2. ročník mgr., odovzdanie prihlášky na ŠS a obhajobu ZP, DP a UV. Odovzdať Licenčnú zmluvu vytlačenú z Ais2
od 6. apríla do 30.apríla 2021 Skúškové obdobie LS pre študentov 3. roč. bc. štúdia, 2. roč. bgr. (vrátane opravných termínov)
Od 10. mája do 30. júna 2021 Skúškové obdobie letného semestra (vrátane opravných termínov)
17. a 18. mája 2021 Štátna skúška bc. štúdium – Historicko-teoretické aspekty hudobného vývoja
Od 1. do 4. júna 2021 Obhajoby záverečných prác a umeleckých výkonov - Bc. a Mgr. štúdium
oznámime uchádzačom Prijímacie skúšky - magisterské štúdium na akademický rok 2021/2022
   

Harmonogram termínov

v AiS2

 
do 9. októbra 2020 vedúci záverečných prác vložia zadanie záverečnej práce do AiS2
do 30. januára 2021 pedagógovia vpíšu hodnotenia študentom za zimný semester
do 30. apríla 2021 pedagógovia vpíšu hodnotenia študentom - budúcim absolventom (3. r. bc a 2.r. mgr) za letný semester
do 23. mája 2021 vedúci a oponenti záverečných prác a umeleckých výkonov vložia posudky do AiS2, vytlačia a podpísané odovzdajú na sekretariatoch katedier, oponenti aj ZP
do 27. júna 2021 pedagógovia vpíšu hodnotenia študentom za letný semester

Dátum a čas slávnostnej promócie absolventov FMU AU oznámime v mesiaci máj 2021

Vyhradzujeme si právo zmeny termínov

 Harmonogram akademického roka 2012/2021  
Doktorandské štúdium  
Obdobie Legenda  
ZIMNÝ a LETNÝ SEMESTER    
     
17. septembra 2020 Zápis doktorandi  – 1. ročník denné a externé štúdium o 10.00 hod.  
 9.september 2020 – 2., 3., 4. ročník denné a externé štúdium o 12.00 hod.  
 30.september 2020 Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021  
1. október – 31. december 2020 Zimný semester – prednášky  
15. október 2020 15. október 2020 Zadanie záverečnej práce – študenti 1. ročníka pošlú e-mailom do 15.10.2020 vyplnené tlačivo schválené školiteľom na referát DŠ  
4. január – 30. január 2021 Skúškové obdobie zimný semester  
1. február – 7. február 2021 Semestrálne prázdniny  
8. február – 7. máj 2021 Letný semester – prednášky  
10. máj – 25. jún 2021 Skúškové obdobie letný semester  
29. januára 2021 Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky a obhajoby – dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce, umelecký výkon k DS a ODP  
1.apríl 2021 Zverejnenie tém dizertačných prác na akad. rok 20212022  
7. apríl 2021 Odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške  
9. apríl 2021 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce  
21. apríl 2021 Odovzdanie dizertačnej práce – odovzdanie zviazaných prác so všetkými náležitosťami – zodpovedá doktorand. Do CRZP AiS2 vkladá referát DŠ.  
10. máj 2021 Uzatvorenie študijnej časti pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce  
november 2020 –  7. apríl 2021 Uskutočnenie umeleckého výkonu k dizertačnej skúške  
21. apríl 2021 Uskutočnenie umeleckého výkonu k obhajobe dizertačnej práce  
31. mája 2021 Uzatvorenie prihlášok na doktorandské štúdium na akad. rok 2020/2021  
19. mája 2021 Dizertačná skúška – Komplexná analýza hudobného diela, Teória umeleckej kultúry  
  Obhajoba umeleckého výkonu a časti teoretickej práce  
9. jún 2021 Obhajoba dizertačnej práce a umeleckého výkonu  
28. júna 2021 Prijímacie skúšky na dennú a externú formu doktorandského štúdia na akad. rok 2021/2022  
august 2021 Náhradný  termín – dizertačné skúšky a obhajoby dizertačnej práce a UV  
     
Harmonogram termínov v AiS2  
do 19. októbra 2020 Zadanie záverečnej práce – referát doktorandského štúdia  
do 30. januára 2021 Pedagógovia zapíšu hodnotenia študentom za zimný semester  
do 6. mája 2021 Pedagógovia zapíšu hodnotenia za letný semester doktorandom pred dizertačnou skúškou a absolventom doktorandského štúdia  
do 31. mája 2021 Školitelia a oponenti dizertačných prác a umeleckých výkonov vložia posudky do AiS2  
do 27. júna 2021 Pedagógovia zapíšu hodnotenia študentom za letný semester  
     
     
     
     

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in