Štúdium

Štúdium

Akreditované študijné programy - prehľad

Študijný odbor: Umenie
  Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program 1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeón
Modul: strunové nástroje
- husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,
pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia,muzikálový spev
Modul: dirigovanie zboru
1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeónModul: strunové nástroje- husle, viola, violončelo, kontrabas,
gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia
Modul: dirigovanie zboru

Prijímacie konanie

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
(všetky vysokoškolské stupne štúdia)

Študijný odbor: Umenie
  Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program 

1. Kompozícia

2. Interpretačné umenie

Modul - klávesové nástroje: klavír, akordeón

Modul - strunové nástroje: husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

Modul - dychové nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje 

Modul - vokálna interpretácia: muzikálový  spev

Modul - dirigovanie zboru                            

1. Kompozícia

2. Interpretačné umenie

Modul - klávesové nástroje: klavír, akordeónModul: strunové nástroje- husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

Modul - dychové nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje

Modul - vokálna interpretácia: muzikálový spev

Modul - dirigovanie zboru

Termín podania
elektronickej prihlášky:
do 30. novembra 2021 do 31. marca 2022 do 31. mája 2022
Termín konania
prijímacej skúšky:
31. januára.- 4. februára 2022 
(vyhradzujeme si právo zmeny)
oznámime uchádzačom
(vyhradzujeme si právo zmeny)
27. júna 2022
(vyhradzujeme si právo zmeny)


1. apríla 2022 - zverejnenie tém dizertačných prác

Podmienky prijatia
Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 47 €  (Bc., Mgr., ArtD.)
Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Príkaz na úhradu si vygeneruje priamo v elektronickej prihláške.

Pre vašu informovanosť uvádzame aj účet prijímateľa úhrady.
názov banky : Štátna pokladnica
adresa: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
BIC kod: SPSRSKBAXXX
názov účtu : Príjmy AU v BB
adresa: Kollárova 22, 97401 Banská Bystrica
Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača


na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu.
Elektronická prihláška bude sprístupnená nasledovne: bakalári od 1. 10. 2021, magistri od 1. 2. 2022 a doktorandi od 1. 4. 2022 .
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) alebo https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní, potvrdí, vytlačí elektronickú prihlášku a odošle podpísanú s potrebnými prílohami poštou na fakultu

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/ 2023 (všetky vysokoškolské stupne štúdia)


Požiadavky pre prijímacie skúšky - bakalárske štúdium
Požiadavky pre prijímacie skúšky - magisterské štúdium
Požiadavky pre prijímacie skúšky - doktorandské štúdiumHarmonogram akademického roku 2021/2022

Harmonogram akademického roku 2021/2022 na stiahnutie →TU


Bakalárske a magisterské štúdium
Vyhradzujeme si právo zmeny termínov 

ZIMNÝ SEMESTER Legenda
od 1. júla do 9. júla 2021 Elektronický predzápis študentov v AiS2  - I. a II. stupeň štúdia 
od 6. do 10. septembra 2021 Elektronický zápis študentov v AiS2  - I. a II. stupeň štúdia (info zašleme e-mailom a bude zverejnené v  AiS2 Správy) 
doplní sa Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022
od  4. októbra – do 31. decembra 2021 Prednáškové obdobie zimného semestra
do 15. októbra 2021 Zadanie záverečnej práce - vloženie náležitostí do Ais2 – zodpovední vedúci ZP a študenti (3. ročník bc. a 2. ročník mgr.)
november 2021 Spoločná Imatrikulácia študentov 1. ročníkov Akadémie umení v Banskej Bystrici (termín upresní rektorát)
do 30. novembra 2021 Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium  na akad. rok 2022/2023 
od 3. januára do 30. januára 2022 Skúškové obdobie zimného semestra (pedagógovia vložia hodnotenie do Ais2)
od 24. do 30. januára 2022 Opravné termíny skúšok zimného semestra (alebo podľa pokynov vyučujúcich)
od 31. januára do 6. februára 2022 Semestrálne prázdniny
   
LETNÝ SEMESTER Legenda
od 31. januára do 4. februára 2022 Prijímacie skúšky - bakalárske štúdiu na akademický rok 2021/2022 (Zmena termínu vyhradená)
od 7. februára – do 9. mája 2022 Prednáškové obdobie letný semester 
do 11. apríla 2022 Zverejnenie tém bakalárskych a magisterských prác pre 2. roč. bc. a 1. roč. mgr. na akademický rok 2022/2023
do 31. marca 2022  Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na akad. rok 2022/2023
4. apríla 2022 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov 3. roč. bc. štúdia a  2. roč. mgr. štúdia 
do 19. apríla 2022 Odovzdanie bakalárskych prác –  3. roč. Do CRZP vkladá ŠO, odovzdať 2 ks vypísanej licenčnej zmluvy pre AK   
do 20. apríla 2022 Odovzdanie diplomových prác –  2. roč. Do CRZP vkladá ŠO, odovzdať 2 ks vypísanej licenčnej zmluvy pre AK   
do 30. apríla 2022 Umelecké výkony Bc. a Mgr. (budúci absolventi 2022) 
3. a 4. mája 2022 Uzatvorenie študijnej časti 3. r bc. a 2. r mgr., odovzdanie prihlášky na ŠS a obhajobu, odovzdať *LZ vytlačenú z Ais2 
od 4. apríla do 30.apríla 2022 Skúškové obdobie LS pre študentov 3. roč. bc. štúdia, 2. roč. mgr. (vrátane opravných termínov)
od 10. mája do 30. júna 2022 Skúškové obdobie letného semestra (vrátane opravných termínov)
17. a 18. mája 2022 Štátna skúška bc. štúdium – Historicko-teoretické aspekty hudobného vývoja 
od 1. do 7. júna 2022 Obhajoby záverečných prác a umeleckých výkonov - Bc. a Mgr. štúdium
oznámime prihláseným uchádzačom Prijímacie skúšky - magisterské štúdium na akademický rok 2022/2023 

 

Harmonogram termínov v AiS2 

 
do 15. októbra 2021 vedúci záverečných prác vložia zadanie záverečnej práce do AiS2
do 30. januára 2022 pedagógovia vpíšu hodnotenia študentom za zimný semester
do 30. apríla 2022 pedagógovia vpíšu hodnotenia študentom - budúcim absolventom (3. r. bc a 2.r. mgr) za letný semester  
do 23. mája 2022 vedúci a oponenti *ZP a *UV vložia posudky do AiS2, vytlačia a podp. odovzdajú na sekret. katedier, oponenti aj ZP
do 27. júna 2022 pedagógovia vpíšu hodnotenia študentom za letný semester


Dátum a čas slávnostnej promócie absolventov FMU AU oznámime v mesiaci máj 2022
Vyhradzujeme si právo zmeny termínov
 

Vysvetlivky:
*ZP    záverečná práca
*LZ    licenčná zmluva       
*UV   umelecký výkon  


Doktorandské štúdium
Vyhradzujeme si právo zmeny termínov 

ZIMNÝ a LETNÝ SEMESTER Legenda
1. júl - 25. júl 2021 Elektronický predzápis - 2., 3., 4. roč. 
13. - 14. september 2021 Zápis doktorandi  – 1. ročník externé štúdium o 10.00 hod. – 14.9.2021
                            – 2., 3., 4. ročník denné a externé štúdium o 10.00 hod. – 13.9.2021
doplní sa Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022
1. október – 31. december 2021 Zimný semester – prednášky
15. októbra 2021 Zadanie záverečnej práce – študenti 1. ročníka pošlú e-mailom do 15.10.2021 vyplnené tlačivo schválené školiteľom
na referát DŠ
3. január – 28. január 2022 Skúškové obdobie ZS
1. február – 4. február 2022 Semestrálne prázdniny
7. február – 6. máj 2022 Letný semester – prednášky
9. máj  – 24. jún 2022 Skúškové obdobie LS
31. januára 2022 Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky a obhajoby – dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce, umelecký výkon k DS a ODP
1. apríl 2022 Zverejnenie tém dizertačných prác na akad. rok 2022/2023
6. apríl 2022 Odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške
8. apríl 2022 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou sk. a obhajobou dizert. práce
20.apríl 2022 Odovzdanie dizertačnej práce – odovzdanie zviazaných prác so všetkými náležitosťami – zodpovedá doktorand. Do CRZP AiS2 vkladá referát DŠ. 
10. máj 2022 Uzatvorenie študijnej časti pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce
november 2021 –  5. apríl 2022 Uskutočnenie umeleckého výkonu k dizertačnej skúške
                         – 20. apríl 2022 Uskutočnenie umeleckého výkonu k obhajobe dizertačnej práce
31. máj 2022 Uzatvorenie prihlášok na doktorandské štúdium na akad. rok 2022/2023
18. máj 2022 Dizertačná skúška – Komplexná analýza hudobného diela, Teória umeleckej kultúry
  Obhajoba umeleckého výkonu a časti teoretickej práce  
8. jún 2022 Obhajoba dizertačnej práce a umeleckého výkonu
27. jún 2022 Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium v akad. roku 2022/2023
august 2022 Náhradný  termín – dizertačné skúšky a obhajoby dizertačnej práce a UV

 

Harmonogram termínov v AiS2 

 
do 18. októbra 2021 Zadanie záverečnej práce – referát doktorandského štúdia 
do 28. januára 2022 Pedagógovia zapíšu hodnotenia študentom za zimný semester
do  6. mája 2022 Pedagógovia zapíšu hodnotenia za letný semester - doktorandom pred dizert. skúškou a obhajobou  
do 31. mája 2022 Školitelia a oponenti dizertačných prác a umeleckých výkonov vložia posudky do AiS2 
do 27. júna 2022 Pedagógovia zapíšu hodnotenia študentom za letný semesterFakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in