Archív - orgány fakulty

Umelecká a vedecká rada FMU AU

Umelecká a vedecká rada Fakulty múzických umení AU BB sa v zmysle čl. 38 ods. (12) Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici zrušila 15.-tym dňom po ukončení posledného habilitačného konania, t.j. odo dňa 5. augusta 2022.

  • Umelecká a vedecká rada je orgán akademickej samosprávy fakulty zložený z významných osobností z umeleckej a vedeckej oblasti. Rozhoduje o zásadných otázkach fakulty a to tým, že prerokúva dlhodobý zámer fakulty a schvaľuje študijné programy, ktoré  sa predkladajú na akreditáciu a následne vyučujú na fakulte. Hodnotí vedeckú a odbornú úroveň fakulty.
  • Umelecká a vedecká rada Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici navrhuje kritériá vymenúvacieho konania pre študijné odbory alebo skupiny študijných odborov. Inauguračné konanie na Akadémii umení v Banskej Bystrici sa uskutočňuje na fakulte, ktorá má priznané právo uskutočňovať inauguračné konanie.
  • Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan.
  • Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.

Umelecká a vedecká rada Fakulty múzických umení AU BB sa v zmysle čl. 38 ods. (12) Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici zrušila 15.-tym dňom po ukončení posledného habilitačného konania, t.j. odo dňa 5. augusta 2022.

  • Umelecká a vedecká rada je orgán akademickej samosprávy fakulty zložený z významných osobností z umeleckej a vedeckej oblasti. Rozhoduje o zásadných otázkach fakulty a to tým, že prerokúva dlhodobý zámer fakulty a schvaľuje študijné programy, ktoré  sa predkladajú na akreditáciu a následne vyučujú na fakulte. Hodnotí vedeckú a odbornú úroveň fakulty.
  • Umelecká a vedecká rada Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici navrhuje kritériá vymenúvacieho konania pre študijné odbory alebo skupiny študijných odborov. Inauguračné konanie na Akadémii umení v Banskej Bystrici sa uskutočňuje na fakulte, ktorá má priznané právo uskutočňovať inauguračné konanie.
  • Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan.
  • Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.

→ PERSONÁLNE ZLOŽENIE

Predseda: 

 doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.

Členovia:                doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD.
 doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
 prof. Marián Lapšanský
 prof. Mirosława Knapik
 prof. Alexander Stepanov, CSc.
 prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.
 prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
 doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
 prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
 doc. Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD.
 prof. Jozef Podhoranský
 doc. PaedDr. Jana Bednáriková, PhD.
 prof. Mgr. art. Dagmar Zsapková, ArtD.
 Mgr. Lýdia Dohnalová
 doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD.

→  Vnútorné predpisy

Rokovací poriadok Umeleckej a vedeckej rady FMU AU

→ ZÁPISNICE, ZÁZNAMY

 → Zápisnice

 
Rok 2022

Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 26.2.2022
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 26.1.2022

Rok 2021

Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 24.11.2021
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 26.10.2021
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 30.8.2021
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 14.6.2021

Rok 2020 

 

Rok 2019

Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 8.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 13.3.2019

Rok 2018

Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 8.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 19.6.2018
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 11.4.2018

Rok 2017 

Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 29. 1.2017
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 5.9.2017
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 28.6.2017
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 22.2.2017


  → Záznamy o prerokovaní dokumentu 

 
Rok 2017 

Záznam o prerokovaní dokumentu Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 15.6.2017
Záznam o prerokovaní dokumentu Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 26.5.2017
Záznam o prerokovaní dokumentu Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 31.5.2017

Log in