Štúdium

Habilitačné konania

Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD.

Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD.
odborná asistentka na Katedre orchestrálnych nástrojov
FMU AU Banská Bystrica

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Žiadosť o začatie habilitačného konania
Životopis
Termín habilitačnej prednášky

Habilitačná komisia:
prof. PaedDr. Mgr. et Mgr. art. Vojtech Didi – FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity Ružomberok
Mgr. art. Sándor Papp, ArtD. – Bartók Béla Institute of Music, University of Miskolc

Oponenti:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. – FMU AU Banská Bystrica
prof. Ján Slávik, ArtD. – VŠMU Hudobná a tanečná fakulta v Bratislave
Mgr. Václav Horák – Konzervatórium v Brne

Posudky oponentov:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc.
prof. Ján Slávik, ArtD.
Mgr. Václav Horák

Návrh habilitačnej komisie
Výpis z uznesení Umeleckej a vedeckej rady Fakulty múzických umení
Rozhodnutie Umeleckej a vedeckej rady FMU AU v Banskej Bystrici

Habilitačné konanie ukončené vystavením dekrétu o udelení umelecko-pedagogického titulu docent 16. 08. 2017

Mgr. art. Adam Marec, ArtD.

Mgr. art. Adam Marec, ArtD.
odborný asistent na Katedre orchestrálnych nástrojov
FMU AU Banská Bystrica

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Žiadosť o začatie habilitačného konania
Životopis
Termín habilitačnej prednášky

Habilitačná komisia:
prof. PaedDr. Mgr. et Mgr. art. Vojtech Didi – FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity Ružomberok
prof. Ján Slávik, ArtD. – VŠMU Hudobná a tanečná fakulta v Bratislave

Oponenti:
doc. Mgr. art. et Mgr. Ján Labant, ArtD. – FMU AU Banská Bystrica
doc. Dr. Peter Šidlík, PhD. – Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Mgr. art. Sándor Papp, ArtD. – Bartók Béla Institute of Music, University of Miskolc

Posudky oponentov:
doc. Mgr. art. et Mgr. Ján Labant, ArtD.
doc. Dr. Peter Šidlík, PhD.
Mgr. art. Sándor Papp, ArtD.

Návrh habilitačnej komisie
Výpis z uznesení Umeleckej a vedeckej rady Fakulty múzických umení
Rozhodnutie Umeleckej a vedeckej rady FMU AU v Banskej Bystrici


Habilitačné konanie ukončené vystavením dekrétu o udelení umelecko-pedagogického titulu docent 16. 08. 2017

Mgr. Klaudia Račić Derner, ArtD.

Mgr. Klaudia Račić Derner, ArtD.
odborná asistentka na Katedre vokálnej interpretácie
FMU AU Banská Bystrica

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Žiadosť o začatie habilitačného konania
Životopis
Termín habilitačnej prednášky: 8. október 2019 10.00 hod. Koncertná sála FMU BB

Habilitačná komisia:
prof. Mgr. art. Mária Tomanová ArtD. - Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici
prof. Mgr. art. Peter Mikuláš, ArtD. - VŠMU Hudobná a tanečná fakulta Bratislava
Mgr. art. Marián Vach - šéfdirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici

Oponenti:
prof. Eva Blahová - Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici
doc. Mgr. art. Magdaléna Blahušiaková - Konzervatórium Bratislava
doc. MgA. Zdeněk Šmukař - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Posudky oponentov:
prof. Eva Blahová
doc. Mgr. art. Magdaléna Blahušiaková
doc. MgA. Zdeněk Šmukař

Návrh habilitačnej komisie Návrh habilitačnej komisie
Výpis z uznesení Umeleckej a vedeckej rady Fakulty múzických umení
Rozhodnutie Umeleckej a vedeckej rady FMU AU v Banskej Bystrici

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania

oznámenie o prerušení/zastavení habilitačného konania

pokračovanie v habilitačnom konaní od 15.11.2018
ukončenie habilitačného konania:
Habilitačné konanie ukončené vystavením dekrétu o udelení umelecko-pedagogického titulu docent dňa 4. februára 2020.

Mgr. art et Mgr. Ivan Zvarík, ArtD.

Mgr. art. et Mgr. Ivan Zvarík, ArtD.
odborný asistent - Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
spevák – Štátna opera Banská Bystrica

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Žiadosť o začatie habilitačného konania
Životopis
Termín habilitačnej prednášky: 8. november 2018 13.30 hod. Koncertná sála FMU BB

Habilitačná komisia:
prof. Mária Tomanová, ArtD. – Fakulta múzických umení Akadémie umení B. Bystrica
doc. Mgr. Ľubica Rybárska, ArtD. – VŠMU Hudobná a tanečná fakulta Bratislava
Mgr. art. Marián Vach – Štátna opera Banská Bystrica, šéfdirigent

Oponenti:
prof. Eva Blahová – Fakulta múzických umení Akadémie umení B. Bystrica
prof. Mgr. art. Peter Mikuláš, ArtD. – VŠMU Hudobná a tanečná fakulta Bratislava
doc. MgA. Zdeněk Šmukař – Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Posudky oponentov:
prof. Eva Blahová
prof. Peter Mikuláš, ArtD.
doc. MgA. Zdeněk Šmukař

Návrh habilitačnej komisie
Výpis z uznesení Umeleckej a vedeckej rady Fakulty múzických umení
Rozhodnutie Umeleckej a vedeckej rady FMU AU v Banskej Bystrici


Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania

oznámenie o prerušení/zastavení habilitačného konania
ukončenie habilitačného konania

Habilitačné konanie ukončené vystavením dekrétu o udelení umelecko-pedagogického titulu docent 30. novembra 2018.

Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.

Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
odborný asistent na Katedre kompozície a dirigovania zboru
FMU AU Banská Bystrica

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Žiadosť o začatie habilitačného konania
Životopis
Termín habilitačnej prednášky: 8. október 2019 11.30 hod. Koncertná sála FMU BB

Habilitačná komisia:
prof. PaedDr. MgA et. Mgr. Vojtech Didi - Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici
doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. - VŠMU Hudobná a tanečná fakulta Bratislava
Mgr. art. Norbert Bodnár - Konzervatórium Košice

Oponenti:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. - Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici
prof. Jevgenij Iršai, PhD. - VŠMU Hudobná a tanečná fakulta Bratislava
prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. - Hudební a taneční fakulta AMU v Praze

Posudky oponentov:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc.
prof. Jevgenij Iršai, PhD.
prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc.

Návrh habilitačnej komisie
Výpis z uznesení Umeleckej a vedeckej rady Fakulty múzických umení
Rozhodnutie Umeleckej a vedeckej rady FMU AU v Banskej Bystrici

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania
ukončenie habilitačného konania
Habilitačné konanie ukončené vystavením dekrétu o udelení umelecko-pedagogického titulu docent dňa 29. októbra 2019.

 

MgA. Milan Paľa, ArtD.

Meno a priezviskoMgA. Milan Paľa, ArtD.
Rok narodenia 1982
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie     10. 2. 2021
Pracovisko Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
Kollárova 22, Banská Bystrica
Študijný odbor Umenie
Profesijný životopis CV
Názov habilitačnej práce Cantūs Moraviae – tvorba moravských skladateľov pre sólové husle
a sólovú violu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov    -
Habilitačná komisia Predsedníčka:
prof. Jela Špitková - Fakulta múzických umení Akadémie umení
v Banskej Bystrici

Členovia:
doc. Miloš Vacek - Janáčkova akademie múzických umění v Brne
prof. Peter Michalica - Janáčkova akademie múzických umění v Brne
Oponenti prof. Jindřich Pazdera - Akademie múzických umění v Prahe
doc. MgA. Bohuslav Matoušek - Akademie múzických umění v Prahe
prof. Adolf Sýkora - Janáčkova akademie múzických umění v Brne, externý pedagóg
Oponentské posudky  
Téma habilitačnej prednášky Celovečerné diela pre sólové husle (Emmert, Demoč, Kmiťová, Manolios)
Termín habilitačnej prednášky  
Návrh habilitačnej komisie  
Zloženie UaVR FMU  
Rozhodnutie UaVR FMU  
Prezenčná listina zo zasadnutia UaVR FMU  
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania    

Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.

Meno a priezviskoMgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
Rok narodenia 1967
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. 2. 2021
Pracovisko Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
Kollárova 22, Banská Bystrica
Študijný odbor Umenie
Profesijný životopis CV
Názov habilitačnej práce Sólový umelecký projekt Classic malts                                               
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov   -
Habilitačná komisia Predseda:
prof. Alexander Stepanov - Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Členovia:
prof. Mgr. art. Dagmar Zsapková, ArtD. - Hudobná a tanečná fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
doc. Vít Spilka - Janáčkova akademie múzických umění, Brno
Oponenti prof. Milan Polák - Janáčkova akademie múzických umění, Brno
Mgr. art. Jozef Eliáš, ArtD. - odborník z praxe
doc. Mgr. Juraj Bartoš - Janáčkova akademie múzických umění, Brno
Oponentské posudky  
Téma habilitačnej prednášky Problematika ansámblovej intonácie dychových nástrojov z hľadiska interpretácie hudby na historických a na moderných nástrojoch
Termín habilitačnej prednášky  
Návrh habilitačnej komisie  
Zloženie UaVR FMU  
Rozhodnutie UaVR FMU  
Prezenčná listina zo zasadnutia UaVR FMU  
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania               

 


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in