Horizonty umenia

Horizonty umenia 7

Horizonty umenia 7

 

Horizons of Arts 7

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky.

 

The conference provides space for authors, interpreters, artists, theorists and scientists, pedagogues, and organizers who want to share their articles with other professionals.

Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia.

 

The aim of the conference is to present the opinions and results of artistic, scientific and pedagogical work in the field of mainly musical, but also visual art, dramatic, film, and dance art.

 

DISKUSIA A KOMENTOVANIE PRíSPEVKOV

 

Prihlásené príspevky:  

História umenia

   

Prof. Alexander Demchenko, PhD.

LUDWIG VAN BEETHOVEN IN THE CONTEXT OF HIS TIME
TO THE 250TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH

LUDWIG VAN BEETHOVEN IN THE CONTEXT OF HIS TIME
TO THE 250TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH

PhDr. Karel Dichtl

Modus a jeho metamorfizace ve struktuře jevištně dramatického odkazu Julese Masseneta

METASYMBOLISM OF ONOMATOPOEIC PARADIGMATICS IN

PFITZNER´S OPERA CHRISTMAS ELF

Mgr. Jozef Horváth

História a súčasnosť Dychového súboru Brodňanka

HISTORY AND THE PRESENT OF BRASS BAND BRODŇANKA

Mgr. art. Janka Jámborová

Autentickosť flautových sonát Johanna Sebastiana Bacha

AUTHENTICITY OF FLUTE SONATAS BY JOHANN SEBASTIAN BACH

doc. PhDr. Jiří Kusák, PhD.

Hudební výchova na Obchodní akademii v Moravské Ostravě v letech 1919-1939

MUSIC EDUCATION AT THE BUSINESS COLLEGE IN MORAVSKÁ OSTRAVA
IN THE YEARS 1919–1939

doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.

Dielo Johanna Sebastiana Bacha – syntéza nemeckých tradícií 16. – 18. storočia

THE WORK OF JOHANN SEBASTIAN BACH – SYNTHESIS OF GERMAN
TRADITIONS FROM THE 16TH TO THE 18TH CENTURIES

doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.

Kompilačný film – prípadové štúdie

 

Mgr. Alžbeta Popaďáková

Osobnosť Ivana Sokola a jeho vplyv na vznik Medzinárodného festivalu v Košiciach

THE PERSONALITY OF IVAN SOKOL AND HIS INFLUENCE ON THE
ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL IN KOŠICE

Bc. Kateryna Popovych

Pohľad na vývoj husľovej sonáty na Ukrajine

DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN VIOLIN SONATA

Interpretácia

   

Mgr. Barbora Bortlová

Problematika interpretace prvních sborů Václava Kálika (1891-1951)

Problematika interpretace prvních sborů Václava Kálika (1891-1951)

PhDr. Karel Dichtl

Metaznakovost zvukomalebné paradigmatiky v Pfitznerově opeře Vánoční víla

METASYMBOLISM OF ONOMATOPOEIC PARADIGMATICS IN
PFITZNER´S OPERA CHRISTMAS ELF

PhDr. David Kozel, Ph.D.

Modalita jako topos hudební narativity

MODALITY AS A TOPOS OF MUSICAL NARRATIVITY

Mgr. Ivana Lacková

Hudobno-psychologická charakteristika postavy Carmen z rovnomennej opery Georga Bizeta

MUSICAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE
CHARACTER CARMEN FROM THE GEORGES BIZET OPERA OF
THE SAME NAME

Mgr. Peter Pekarčík

Interpretačný pohľad na vybrané piesne z cyklu Krásna mlynárka, op. 25 ako príklad piesňovej tvorby skladateľa Franza Schuberta

INTERPRETATIVE VIEW OF SELECTED SONGS FROM THE CYCLE
BEAUTIFUL MILLER, OP. 25 AS AN EXAMPLE OF SONG COMPOSITIONS BY
COMPOSER FRANZ SCHUBERT

PaedDr. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.

Hlasové figúry vokálnej metódy Estill Voice Training

FIGURES FOR VOICE THE VOCAL METHOD ESTILL VOICE TRAINING

Pedagogika

   

Dr hab. Miroslaw Dymon

EKSPRESJA W PSYCHOANALITYCZNYM UJĘCIU MUZYKOTERAPII

Expression in the psychoanalytical approach of musicotherapy

Mgr. Slávka Géczová

Využitie artefiletiky v zážitkovom vyučovaní

CUSE OF ARTEFILETICS IN EXPERIENTIAL TEACHINGUSE OF ARTEFILETICS IN EXPERIENTIAL TEACHING

Ákos Gocsál, PhD., assistant professor

AZ ALAPHANG TARTOMÁNYA
ZENÉSZEK ÉS NEM ZENÉSZEK HANGOS OLVASÁSÁBAN

Musicians’ and non-musicians’ speaking fundamental frequency ranges in an oral reading taskoMusicians’ and non-musicians’ speaking fundamental frequency ranges in an oral reading tasko

Doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.

Dieťa a stelesnená skúsenosť

CHILD AND EMBODIED EXPERIENCE

Hana Juhász Muchová, Mgr.

Výtvarná expresia a súčasné vizuálne umenie

ART EXPRESSION AND CONTEMPORARY VISUAL ART

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Projektové metódy vo výtvarnej výchove

 

Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD.

Hudba v pracovnom prostredí a vo voľnom čase zamestnancov

MUSIC IN THE WORKING ENVIRONMENT AND IN THE FREE TIME OF
EMPLOYEES

doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.,

METAMORFÓZY SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ PIESNE „DOBRÚ NOC, MÁ MILÁ“
V UČEBNICIACH HUDOBNEJ VÝCHOVY
PRE NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

METAMORPHOSES OF THE SLOVAK FOLK SONG „GOOD NIGHT, MY DEAR“
IN THE TEXTBOOKS OF THE MUSIC EDUCATION
FOR LOWER SECONDARY EDUCATION

Mgr. Martin Kratochvil, PhD.

REPETÍCIA, VZOR a RYTMUS
Opakovanie ako metóda tvorby artefaktu

REPETITION, PATTERN and RHYTHM
Repeating as a method of artwork composition in practice

Nataliia Kysil

Развитие креативности и предпринимательства
учителя в Чехии, Словакии и на Украине

DEVELOPMENT OF CREATIVITY AND ENTREPRENEURSHIP OF MUSIC
TEACHERS IN THE CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA AND UKRAINE

Irena Medňanská. Prof. Mgr. Art. PhD.

Reflexia výučby hudby počas pandémie na vybraných školách formálneho vzdelávania

TEACHING MUSIC DURING A PANDEMIC IN SELECTED FORMAL
EDUCATION SCHOOLS

PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

Nikdy nie je neskoro. Vizuálna gramotnosť ako životná zručnosť

IT´S NEVER TOO LATE. VISUAL LITERACY AS A LIFE SKILL

Mgr. Art. Anabela Sládek ArtD.

Úvod do problematiky špecifík hodnotenia digitálnej tvorby študentov výtvarnej výchovy

INTRODUCTION TO THE EVALUATION SPECIFICS FOR ASSESSING
DIGITAL CREATIONS OF STUDENTS OF ART EDUCATION

PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

UMENIE AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA MULTIKULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ

ARTS AS MEANS OF DEVELOPING MULTICULTURAL COMPETENCES

doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

Hudební umění a jeho místo v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika (případová studie)

THE ART OF MUSIC AND ITS PLACE IN THE DOCTORAL STUDY
PROGRAMME OF SPECIALIZATION IN PEDAGOGY, STUDY FIELD OF
MUSIC THEORY AND PEDAGOGY (CASE STUDY)

doc. Jana Škvarková, ArtD.

Hra na klavíri ako profilový predmet na vysokej škole umeleckého zamerania

PLAYING PIANO AS A PROFILE SUBJECT AT THE UNIVERSITY
WITH THE ARTISTIC FOCUS

Mgr. Yulia Teteriuk-Kinch

МУЗИЧНА ОСВІТА СЛОВАЧЧИНИ ОЧИМА ПЕДАГОГА З УКРАЇНИ

Music education in Slovakia through the eyes of a Ukrainian teacher

doc. Zlata Vašašová, PhD.
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD

HUDOBNÍK-LÍDER NA PÔDE UMELECKEJ ŠKOLY

MUSICIAN-LEADER ON THE GROUND OF AN ART SCHOOL

PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.

Problematika interpretačních soutěží a jejich vliv na výuku žáků v základních uměleckých školách

THE ISSUE OF INTERPRETATION COMPETITIONS AND THEIR INFLUENCE
ON THE TEACHING OF PUPILS IN BASIC ART SCHOOLS

Súčasné umenie

   

Mgr. Lenka Bednárová

 Možnosti hudobného a tanečného vyjadrenia žalmov vo chválovej hudbeMožnosti hudobného a tanečného vyjadrenia žalmov vo chválovej hudbe

RESOURCES OF MUSICAL AND DANCE EXPRESSION OF PSALMS
IN WORSHIP MUSIC

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD

 PRIESTOR V AKČNOM UMENÍPRIESTOR V AKČNOM UMENÍ

SPACE IN ART ACTION

Enrique Martínez, M.A.

Flamenco that left us

Flamenco that left us

MgA. Lic. Markéta Schaffartzik, DiS.

NODO aneb festival soudobé operní tvorby

NODO AS THE FESTIVAL OF CONTEMPORARY OPERA WORKS

Mgr. Daniela STŘÍLKOVÁ, Ph.D.

Vzpomínky na skladatele Igora Katajeva

MEMORIES TO IGOR KATAJEV

prof. Mária Tomanová, ArtD.

Osobnosť barytonistu Štefana Babjaka

THE FIGURE OF THE BARITONE ŠTEFAN BABJAK

Log in